Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kaerlan Kumi Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaerlan Kumi Oy

Osoite           Autokatu 10, 20380 Turku

Y-tunnus       0736675-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Aleksi Sihvonen 02-2738888             

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on tehty hakemus tai tarjous.

Asiakasrekisterin tietosisältö                                                                                                        

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
  • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, voidaan henkilötietoja luovuttaa huolellisesti valituille palveluntarjoajille tai yhteistyökumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.  Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla.

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään Verkkokaupan asiakasrekisterin sähköiseen ja paperilla olevaan aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Paperilla oleva aineisto sijaitsee Kaerlan Kumi Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla, valvonta- ja turvalaitteistoilla

 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.